Arbejdstavlen med kirkens aktiviteter placeret mellem hjørnestenene kirke, forkyndelse, folk og fællesskab.

Mellem “folk” og “kirke”:
En vision for Tornbjerg Kirke

Med kyndig vejledning af konsulent Henrik Bundgaard Nielsen
fra Kirkefondet har Tornbjerg Kirkes menighedsråd og personale udarbejdet en vision, der giver retning for de drømme og ønsker, de har for vores kirke, samt de helt kon-krete beslutninger og tiltag, der skal til for, at drømmene kan blive til virkelighed.
Visionen er et redskab til at hjælpe menighedsrådet og perso-nalet med at navigere mellem fire “hjørnesten”, som skaber
ramme for kirkens arbejde: Kirke, Forkyndelse, Fællesskab og Folk. Hjørnestenene afspejler forskellige aspekter af, hvad det betyder at være en del af “Folkekirken”, det vil sige, de kirke-lige handlinger og de mange aktiviteter, der gør kirken til et rummeligt samlingssted for sognets beboere.

Visionen
Tornbjerg Sogn vil opfylde sin mission om at forkynde evan-geliet i ord og handling gennem en bred vifte af gudstjenester og aktiviteter ved at:
■ Udvikle gudstjenester med afsæt i de eksisterende
■ Skabe større synlighed i hele sognet omkring kirkens virke
■ Arbejde sammen bredt ud i lokalsamfundet / at få skabt
   relationer
■ Være et aktivt mødested, der rummer alle
■ Skabe rum for eksistentielle samtaler
■ Gøre noget særligt for ensomme, svage og sårbare
■ Være åben, rummelig og nytænkende
■ Skabe et godt arbejdsmiljø ved kirken
■ Skabe et attraktivt frivillighedsmiljø